استفاده از مواد شوینده نانو در رشد سبزیجات

میانگین تعداد مونومرها در یک میسل عدد تجمعی است. مقادیر CMC و عدد تجمع به شدت به عواملی مانند دما، pH، قدرت یونی و همگنی و خلوص مواد شوینده وابسته است. اختلافات جزئی در مقادیر گزارش شده برای CMC و تعداد تجمع ممکن است نتیجه تغییرات در روش های تحلیلی مورد استفاده برای تعیین مقادیر باشد. مقادیر تعداد تجمع نیز بر اساس غلظت تغییر می‌کند، زیرا اگر غلظت بالاتر از CMC باشد، ممکن است تعداد مولکول‌های شوینده در هر میسل افزایش یابد.

سهولت جابجایی یا تعویض یکی از عوامل مهم در انتخاب مواد شوینده نانو است. مقدار CMC مرتبط با مواد شوینده راهنمای مفیدی برای قدرت اتصال آبگریز است.

یکی دیگر از پارامترهای مفید هنگام ارزیابی مواد شوینده برای حذف پایین دست، وزن مولکولی میسل است که اندازه نسبی میسل را نشان می دهد. میسل‌های کوچکتر راحت‌تر حذف می‌شوند و معمولاً زمانی مطلوب هستند که کمپلکس‌های پروتئین-شوینده بر اساس اندازه مولکولی پروتئین جدا شوند.

وزن مولکولی میسل را می توان با ضرب عدد تجمع در وزن مولکولی مونومر محاسبه کرد.نقطه ابری دمایی است که در آن محلول شوینده نزدیک یا بالای CMC خود به دو فاز جدا می شود.

میسل‌ها تجمع می‌یابند و معمولاً یک فاز ابری با غلظت مواد شوینده بالا تشکیل می‌دهند، در حالی که تعادل محلول در مواد شوینده خالی می‌شود. محلول دو فازی حاصل را می توان جدا کرد و پروتئین استخراج شده در فاز غنی از مواد شوینده قرار دارد.

مواد شوینده با دمای نقطه ابری پایین، مانند TRITON® X-114 (نقطه ابری ~ 23 درجه سانتیگراد) برای استفاده با پروتئین ها توصیه می شود، زیرا دمای نقطه ابری بالا ممکن است پروتئین های محلول شده را تغییر شکل دهد.

نقطه ابری می تواند تحت تأثیر تغییرات غلظت مواد شوینده، دما و افزودن نمک یا پلیمرهایی مانند دکستران و پلی اتیلن گلیکول قرار گیرد. توجه داشته باشید که فاز غنی از مواد شوینده نیز به مواد شوینده خاص و غلظت نمک بستگی دارد.

در برخی شرایط، فاز ممکن است به جای کدر شفاف باشد و به عنوان فاز بالایی یا پایینی محلول قرار گیرد. در شوینده‌های غیریونی، این رفتار در جداسازی فاز و خالص‌سازی پروتئین‌های غشایی اعمال می‌شود.