نتایج مطالعاتی دانشمندان بر روی افرادی که از کفش کشتی نایک اورجینال همواره استفاده می کردند!

کفش ورزشی: تاریخچه ای از رشته تا مد:

تربیت بدنی به دانش آموزان می آموزد که خود را بهتر بشناسند، بر بدن خود مسلط شوند، بر ارزش تلاش، سبقت گرفتن از خود، کنترل و به اشتراک گذاشتن احساساتشان بدن، مهارت های حرکتی، عمل و تعهد به خود در قلب یادگیری قرار دارند.

نتایج مطالعاتی دانشمندان بر روی افرادی که از کفش کشتی نایک اورجینال همواره استفاده می کردند!

EPS برای آموزش ورزشکاران سطح بالا در نظر گرفته نشده است مانند سایر رشته‌ها، تربیت بدنی به شکل‌گیری شهروندانی مسئول، شفاف و مستقل کمک می‌کند: قادر به سازگاری فیزیکی با محیط خود، تجزیه و تحلیل موقعیت‌ها و تأمل در انتخاب‌ها، در عین حال است.

ما روزانه روی “زندگی با هم” از طریق فعالیت های ارائه شده کار می کنیم: یادگیری احترام به قوانین، دیگران، کمک به رفقا، این نیز با هدف قرار گرفتن در شرایط یادگیری خوب برای جمع است.

کفش ورزشی

برای این کار، از فعالیت‌های بدنی متعلق به گروه‌های مختلف فعالیت استفاده می‌کنیم و با شرایط مادی که با آن مواجه می‌شویم سازگار می‌شویم:
دو و میدانی (دویدن، پریدن، پرتاب)، دانستن نحوه شنا، جهت یابی، دانستن نحوه اسکی، پیاده روی، رقص، ژیمناستیک، آکراسپورت، تنیس روی میز، بدمینتون، هندبال، والیبال است.

بررسی سیستماتیک نقش ساختارهای کفش در بیومکانیک دویدن: پیامدهایی برای آسیب و عملکرد مرتبط با کشتی.

هدف: این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ورزش بر ناهنجاری‌های ساختاری پا انجام شد. 

روش کار: در مجموع 2013 ورزشکار که حداقل سه سال به طور منظم در ورزش شرکت کرده بودند، در این مطالعه وارد شدند.

غربالگری کف پا با استفاده از پادوسکوپ انجام شد زیرا دستگاهی قابل اعتماد و کاربردی است. ساختار کف پا با شاخص بسیار معتبر استاهلی ارزیابی شد.

 یافته‌ها: بین متغیرهای سن ورزشکاران، سن ورزش، متغیرهای شاخه ورزشی و شیوع صافی کف پایی رابطه معنی‌داری مشاهده شد.

 اما رابطه معنی داری بین جنسیت ورزشکاران و شیوع صافی کف پا مشاهده نشد.

 نتیجه گیری: تصور می شود که رژیم های آموزشی، کفی که ورزش روی آن انجام می‌شود و کفش‌های مورد استفاده در ورزش روی ناهنجاری کف پای صاف تأثیر گذاشته است.

 بر اساس نتایج ما، ما ادعا می کنیم که طراحی مجدد کفش های مسابقه و استفاده از کفش های ورزشی با پشتیبانی از قوس در هنگام گرم کردن، دویدن و سایر تمرینات ورزشی و آموزشی خارج از فعالیت های معمول شاخه ورزشی ممکن است برای سلامت پا مفید باشد.